...Kalnay1,2,3,
Corresponding author address: Professor Eugenia Kalnay, School of Meteorology, University of Oklahoma, SEC 1310, 100 E. Boyd, Norman, OK 73019, USA; E-mail: ekalnay@ou.edu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seon Ki Park
12/23/1998